Jagged Alliance 2.0

Jagged Alliance 2.0

Sirtech Canada – Shareware
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Jagged Alliance is a Strategy game, developed by Madlab Software and published by Sir-Tech Software Inc., which was released in 1994. The game focuses on the player acquiring mercenaries to finish missions, heavily focused on combat. The land of Metavira needs your help! Contract additional mercenaries as you explore, capture, and hold new territory so the natives can harvest the valuable trees from which a revolutionary medicine can be extracted. The more trees you hold, the more money you make. The more money you have, the more you can do, such as hire native guards, hire more mercs, in order to take the offense and clear the sector of enemies.

Tổng quan

Jagged Alliance là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Sirtech Canada.

Phiên bản mới nhất của Jagged Alliance là 2.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Jagged Alliance đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Jagged Alliance đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Jagged Alliance!

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản